Verhoest Verzekert

Privacyverklaring

Respect voor privacy

Verhoest Verzekeringen vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Verhoest Verzekeringen streeft ernaar (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop Verhoest Verzekeringen persoonsgegevens verwerkt over u als (prospect- of kandidaat-) verzekeringnemer, verzekerde, begunstigde of derde (bijvoorbeeld benadeelde, getuige, expert, verzekeringstussenpersoon, ...).
 
Persoonsgegevens verwerken

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene genoemd in de privacywet). Het kan gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs dat op het werk), een code, een wachtwoord, een polisnummer, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, ... Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens.

Advies: lees deze verklaring

We raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen, omdat ze betrekking heeft op uw rechten en wettelijke verplichtingen. De cliëntenrelatie met Verhoest Verzekeringen heeft als gevolg dat vermoed wordt dat u de toestemming gaf, voor zoveel als nodig, voor alle verwerkingen in deze privacyverklaring, inclusief verwerkingen met het oog op direct marketing (benadering op uw maat, zie verder). Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, dan raden we u aan om de nodige stappen te ondernemen, bijvoorbeeld door dat kenbaar te maken via de voorziene kanalen (zie verder Uitoefening van uw rechten hieronder).

Meer informatie-verwijzing

Meer informatie over de privacywetgeving in België vindt u op de website van de Belgische privacycommissie: www.privacycommission.be.